The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 26, No. 3, 111-176, 2001

Hyung Sik KIM, Soon-Young HAN, Sun Dong YOO, Byung Mu LEE, Kui Lea PARK
J. Toxicol. Sci., Vol.26, No.3, 111-118, 2001
Takatoshi KOUJITANI, Kazuo YASUHARA, Toru TAMURA, Hiroshi ONODERA, Hisayoshi TAKAGI, Tamotsu TAKIZAWA, Masao HIROSE, Yuzo HAYASHI, Kunitoshi MITSUMORI
J. Toxicol. Sci., Vol.26, No.3, 129-139, 2001
Yasuna KOBAYASHI, Michiya SUZUKI, Naomi OHSHIRO, Takashi SUNAGAWA, Tadanori SASAKI, Shogo TOKUYAMA, Toshinori YAMAMOTO, Takemi YOSHIDA
J. Toxicol. Sci., Vol.26, No.3, 141-150, 2001
Tetsuyo KAJIMURA, Hiroshi SATOH, Gen WATANABE, Kazuyoshi TAYA
J. Toxicol. Sci., Vol.26, No.3, 151-161, 2001
Kimiyoshi KITAMURA, Kazuyuki YOSHIKAWA, Masahiko IWAMA, Minako NAGAO
J. Toxicol. Sci., Vol.26, No.3, 163-168, 2001
Masayuki OKUDA, Ichiro KUNITSUGU, Setsu KOBAYAKAWA, Tatsuya HOBARA
J. Toxicol. Sci., Vol.26, No.3, 169-176, 2001

PAGE TOP