The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 27, No. 3, 131-237, 2002

Yasuyuki OHNISHI, Fumio MIZUNO, Tetsuya SATO, Mitsuru YASUI, Takehiko KIKUCHI, Masahiro OGAWA
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.3, 131-138, 2002
Biswadev BISHAYI, Subhashree ROYCHOWDHURY, Soumya GHOSH, Mahuya SENGUPTA
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.3, 139-146, 2002
Tamiko ADACHI, Yuki KUWAMURA, Toshihisa FUJIWARA, Noriaki TANIMOTO, Tomonari NISHIMURA, Atsushi KOGUCHI, Kinji KOBAYASHI, Yoshifumi SASAKI, Chisato YAMAGUCHI, Tatsuya HONDA, Kazutaka KAWASHIMA, Hirofumi YUASA, Takaaki YAMAMURA, Toshihide INUI
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.3, 147-163, 2002
Masami SUZUKI, Kiyoka KATSUYAMA, Kenji ADACHI, Yumie OGAWA, Keigo YOROZU, Etsuko FUJII, Yasuyuki MISAWA, Tetsuro SUGIMOTO
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.3, 165-172, 2002
Hiroko TSUKATANI, Yoshito TANAKA, Nobuyuki SERA, Nobuhiro SHIMIZU, Shigeji KITAMORI, Naohide INOUE
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.3, 183-189, 2002
Kazuyuki NAGAMI, Yasunaga KAWASHIMA, Hiroshi KUNO, Masayuki KEMI, Hiroyoshi MATSUMOTO
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.3, 191-203, 2002
Akiko SUDA, Masahiro YAMASHITA, Mitsuyuki TABEI, Kazuhiko TAGUCHI, Hans-Werner Vohr, Naohisa TSUTSUI, Ritsuyoshi SUZUKI, Katsuaki KIKUCHI, Keisuke SAKAGUCHI, Kouki MOCHIZUKI, Kazuichi NAKAMURA
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.3, 205-218, 2002
Akio NAGAI, Miyono MIYAZAKI, Teiichi MORITA, Shinichi FURUBO, Kazuo KIZAWA, Hiroyuki FUKUMOTO, Takahiro SANZEN, Hiroyoshi HAYAKAWA, Yasuhito KAWAMURA
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.3, 219-228, 2002
Kun WANG, Hidetoshi SHINDOH, Tomoaki INOUE, Ikuo HORII
J. Toxicol. Sci., Vol.27, No.3, 229-237, 2002

PAGE TOP