The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.49, No.2, 49-77, 2024

Yoon Cho, Chul Min Park, Yong-Ju Heo, Hae-Bin Park and Min-Seok Kim
J. Toxicol. Sci., Vol.49, No.2, 49-53, 2024
Yuta Iijima, Ryohei Miki, Masatake Fujimura, Seiichi Oyadomari and Takashi Uehara
J. Toxicol. Sci., Vol.49, No.2, 55-60, 2024
Maori Kono, Masayuki Takaishi, Tomoaki Okuda, Masashi Fujihara, Seisuke Noguchi and Yasuhiro Ishihara
J. Toxicol. Sci., Vol.49, No.2, 61-68, 2024
Go Kitahara, Kazuma Higashisaka, Yurina Nakamoto, Rena Yamamoto, Wakako Okuno, Momoe Serizawa, Yuji Sakahashi, Hirofumi Tsujino, Yuya Haga and Yasuo Tsutsumi
J. Toxicol. Sci., Vol.49, No.2, 69-77, 2024

PAGE TOP