The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 39, No. 5, 687-813, 2014

Hironori Kanda, Yasuhiro Shinkai, Yoshito Kumagai
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.5, 687-700, 2014
Yan-Zhi Zhao, Jing Jia, Yan-Bo Li, Cai-Xia Guo, Xian-Qing Zhou, Zhi-Wei Sun
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.5, 701-710, 2014
Shuso Takeda, Hiroyuki Okazaki, Eriko Ikeda, Satomi Abe, Yasushi Yoshioka, Kazuhito Watanabe, Hironori Aramaki
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.5, 711-716, 2014
Su-Ryang Kim, Takashi Kubo, Yukie Kuroda, Maki Hojyo, Takuya Matsuo, Atsuko Miyajima, Makoto Usami, Yuko Sekino, Taku Matsushita, Seiichi Ishida
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.5, 717-723, 2014
Hiroshi Matsumoto, Fumiyo Saito, Masahiro Takeyoshi
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.5, 725-734, 2014
Maki Tokumoto, Jin-Yong Lee, Yasuyuki Fujiwara, Masahiko Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.5, 735-738, 2014
Xiao Liang, Yan Tang, Li Duan, Shuqun Cheng, Long Luo, Xianqing Cao, Baijie Tu
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.5, 739-748, 2014
Yaichiro Kotake, Yoko Sekiya, Katsuhiro Okuda, Shigeru Ohta
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.5, 749-754, 2014
Haibin Wang, Baoji Hu, Yun Zou, Lulong Bo, Jun Wang, Jinbao Li, Yan Luo
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.5, 755-764, 2014
Nawaf Al-Taweel, Elizabeth Varghese, Ana-Maria Florea, Dietrich Büsselberg
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.5, 765-774, 2014
Miwa Takahashi, Kaoru Inoue, Tomomi Morikawa, Saori Matsuo, Seigo Hayashi, Kei Tamura, Gen Watanabe, Kazuyoshi Taya, Midori Yoshida
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.5, 775-784, 2014
Ko Omura, Takeki Uehara, Yuji Morikawa, Hitomi Hayashi, Kunitoshi Mitsumori, Keiichi Minami, Masayuki Kanki, Hiroshi Yamada, Atsushi Ono, Tetsuro Urushidani
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.5, 785-794, 2014
Tingzhu Teresa Meng
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.5, 795-802, 2014
Zhifeng Zhang, Leigang Zheng, Zhenqun Zhao, Jun Shi, Xing Wang, Jian Huang
J. Toxicol. Sci., Vol.39, No.5, 803-813, 2014

PAGE TOP