The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.48, No.7, 375-439, 2023

Ryuichi Kambayashi, Ai Goto, Hiroko Izumi-Nakaseko, Yoshinori Takei and Atsushi Sugiyama
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.7, 375-385, 2023
Sen Guan, Fan Miao, Dongmei Wang, Jie Hu and Huimiao Wang
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.7, 387-398, 2023
Yoshika Iwata, Hitoshi Katada, Momoko Okuda, Yoshiaki Doi, Tim Jang Ching, Asako Harada, Akira Takeiri, Masaki Honda and Masayuki Mishima
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.7, 399-409, 2023
Aki Miyauchi, Toshi Akashi, Satoshi Yokota, Yuhji Taquahashi, Akihiko Hirose, Motoki Hojo, Hiroki Yoshida, Masahiko Kurokawa and Wataru Watanabe
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.7, 411-420, 2023
Takehito Terajima, Hirofumi Inoue, Kenji Shimomura, Fuki Iwasaki, Aya Sasaki, Yuki Ito, Michihiro Kamijima and Motohiro Tomizawa
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.7, 421-428, 2023
Ke Du, Takashi Hirooka, Yu Sasaki, Akira Yasutake, Takato Hara, Chika Yamamoto, Yasuyuki Fujiwara, Yo Shinoda, Tomoya Fujie, Shogo Katsuda, Komyo Eto and Toshiyuki Kaji
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.7, 429-439, 2023

PAGE TOP