The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 41, No. 6, 711-816, 2016

Ha-Ryong Kim, Gi-Wook Hwang, Akira Naganuma, Kyu-Hyuck Chung
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.6, 711-717, 2016
Hai-fang Li, Sharon D. Shelton, Todd A. Townsend, Nan Mei, Mugimane G. Manjanatha
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.6, 719-730, 2016
Yoonjeong Jang, Ji-Eun Kim, Sang-Hee Jeong, Min-Kyoung Paik, Jun Sung Kim, Myung-Haing Cho
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.6, 731-737, 2016
Nur Jaharat Lubna, Yuji Nakamura, Xin Cao, Takeshi Wada, Hiroko Izumi-Nakaseko, Kentaro Ando, Atsushi Sugiyama
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.6, 739-744, 2016
Jianbo Fu, Xiaoning Zhang, Peng Chen, Yingmei Zhang
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.6, 745-756, 2016
Toyoto Iwata, Shigeru Takaoka, Mineshi Sakamoto, Eri Maeda, Masaaki Nakamura, Xiao-Jie Liu, Katsuyuki Murata
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.6, 757-763, 2016
Satoshi Hori, Kosaku Kinoshita
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.6, 765-773, 2016
Hirohisa Sato, Yoshimi Niwano, Keisuke Nakamura, Takayuki Mokudai, Hiroyo Ikai, Taro Kanno, Hiroshi Egusa
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.6, 793-799, 2016
Kei Tamura, Kaoru Inoue, Miwa Takahashi, Saori Matsuo, Yukio Kodama, Midori Yoshida
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.6, 801-811, 2016
Nozomi Asaoka, Hiroyuki Kawai, Naoya Nishitani, Haruko Kinoshita, Norihiro Shibui, Kazuki Nagayasu, Hisashi Shirakawa, Shuji Kaneko
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.6, 813-816, 2016

PAGE TOP