The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 28, No. 5, 371-478, 2003

Masako YAMAMOTO, Mitsuyuki SHIRAI, Kana SUGITA, Naoko NAGAI, Yumi MIURA, Ryota MOGI, Kentaro YAMAMOTO, Aya TAMURA, Kazuyoshi ARISHIMA
J. Toxicol. Sci., Vol.28, No.5, 385-394, 2003
Hideyuki YAMADA, Kumiko ISHII, Yuji ISHII, Ichiro IEIRI, Syunji NISHIO, Takato MORIOKA, Kazuta OGURI
J. Toxicol. Sci., Vol.28, No.5, 395-401, 2003
Naruto TOMIYAMA, Momiko WATANABE, Makio TAKEDA, Takanori HARADA, Hiroko KOBAYASHI
J. Toxicol. Sci., Vol.28, No.5, 403-413, 2003
Naohisa KAWAMURA, Norihiro SHINKAI, Hitoshi YAMAUCHI, Satoshi TAKAYAMA
J. Toxicol. Sci., Vol.28, No.5, 415-425, 2003
Tingting SUN, Tangeng MA, Ing K. HO
J. Toxicol. Sci., Vol.28, No.5, 427-438, 2003
Masaaki KURATA, Yukiko SASAYAMA, Naoko YAMASAKI, Ikue KITAZAWA, Yoshimasa HAMADA, Ikuo HORII
J. Toxicol. Sci., Vol.28, No.5, 439-443, 2003
Akihiro HAGIWARA, Masashi SANO, Toshio ICHIHARA, Hiroko YOSHINO, Emiko MIYATA, Seiko TAMANO, Hiromitsu AOKI, Chiyoki YUKAWA, Takatoshi KODA, Mikio NAKAMURA, Tomoyuki SHIRAI
J. Toxicol. Sci., Vol.28, No.5, 445-453, 2003
Toshiyuki WATANABE, Hideki SAGISAKA, Shingo ARAKAWA, Yukari SHIBAYA, Mayumi WATANABE, Isao IGARASHI, Kohji TANAKA, Shigeo TOTSUKA, Wataru TAKASAKI, Sunao MANABE
J. Toxicol. Sci., Vol.28, No.5, 455-469, 2003
Tomoko MUTO, Takao WATANABE, Miwa OKAMURA, Mitsuyoshi MOTO, Yoko KASHIDA, Kunitoshi MITSUMORI
J. Toxicol. Sci., Vol.28, No.5, 471-478, 2003

PAGE TOP