The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 40, No. 1, 1-136, 2015

Ken Tachibana, Kohei Takayanagi, Ayame Akimoto, Kouji Ueda, Yusuke Shinkai, Masakazu Umezawa, Ken Takeda
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.1, 1-11, 2015
Takayuki Mokudai, Taro Kanno, Yoshimi Niwano
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.1, 13-19, 2015
Natalija Krestnikova, Aurimas Stulpinas, Ausra Imbrasaite, Goda Sinkeviciute, Audrone Valerija Kalvelyte
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.1, 21-32, 2015
Yukiko Yamazaki-Hashimoto, Yuji Nakamura, Hiroshi Ohara, Xin Cao, Ken Kitahara, Hiroko Izumi-Nakaseko, Kentaro Ando, Hiroshi Yamazaki, Takanori Ikeda, Junichi Yamazaki, Atsushi Sugiyama
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.1, 33-42, 2015
Shinichiro Kawaguchi, Rika Kuwahara, Yumi Kohara, Yutaro Uchida, Yushi Oku, Kimihiro Yamashita
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.1, 43-53, 2015
Seong-Ho Hong, Sung-Jin Park, Somin Lee, Sanghwa Kim, Myung-Haing Cho
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.1, 55-69, 2015
Masanori Ochi, Yoshiko Kawai, Yoshiyuki Tanaka, Hiromu Toyoda
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.1, 71-76, 2015
Philippe Lestaevel, Bernadette Dhieux, Olivia Delissen, Marc Benderitter, Jocelyne Aigueperse
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.1, 99-107, 2015
Satoru Itoh, Mayumi Nagata, Chiharu Hattori, Wataru Takasaki
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.1, 109-114, 2015
Majid Ghasemian, Majid Mahdavi, Payman Zare, Mohammad Ali Hosseinpour Feizi
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.1, 115-126, 2015
Zhenxing He, Yong Peng, Wentao Duan, Yunhong Tian, Jian Zhang, Tao Hu, Yu Cai, Yuan Feng, Guangming Li
J. Toxicol. Sci., Vol.40, No.1, 127-136, 2015

PAGE TOP