The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.49, No.4, 127-208, 2024

Hidenobu Miyaso, Satoshi Yokota, Kousuke Suga, Yui Hashimoto, Céline Kouno, Kenta Nagahori, Masahiro Itoh and Satoshi Kitajima
J. Toxicol. Sci., Vol.49, No.4, 139-149, 2024
Hong Liu, Ryo Inoue, Mihoko Koyanagi, Shim-mo Hayashi, Gen Watanabe and Kentaro Nagaoka
J. Toxicol. Sci., Vol.49, No.4, 151-161, 2024
Eri Hamamura-Yasuno, Junzo Kinoshita, Koichi Goto, Kazunori Fujimoto, Michael Pignatello, Yoshimi Tsuchiya and Kazuhiko Mori
J. Toxicol. Sci., Vol.49, No.4, 163-174, 2024
Hironori Otsuki, Takeshi Uemori, Yohei Inai, Yui Suzuki, Tetsuro Araki, Ken-ichiro Nan-ya and Kouichi Yoshinari
J. Toxicol. Sci., Vol.49, No.4, 175-191, 2024
Tomoya Fujie, Miyabi Kobayashi, Lihito Ikeuchi, Tsuyoshi Nakano, Kazuki Kitabatake, Yo Shinoda, Yasuyuki Fujiwara, Chika Yamamoto, Mitsutoshi Tsukimoto and Toshiyuki Kaji
J. Toxicol. Sci., Vol.49, No.4, 193-208, 2024

PAGE TOP