The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.43, No.10, 565-621, 2018

Jon C. Cook, Hong Wu, Michael D. Aleo, Karissa Adkins
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.10, 565-577, 2018
Joana Feiteiro, Melissa Mariana, Solage Glória, Elisa Cairrao
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.10, 579-586, 2018
Yoshimitsu Sakamoto, Motoki Hojo, Yuki Kosugi, Kimiyo Watanabe, Akihiko Hirose, Akiko Inomata, Toshinari Suzuki, Dai Nakae
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.10, 587-600, 2018
Hisakuni Obayashi, Naoko Kobayashi, Yoshikazu Nezu, Takashi Yamoto, Mitsuyuki Shirai, Fumitoshi Asai
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.10, 601-610, 2018
Misato Nakamura, Ayumi Eguchi, Mari Inohana, Rei Nagahara, Hirotada Murayama, Masashi Kawashima, Sayaka Mizukami, Mihoko Koyanagi, Shim-mo Hayashi, Robert R. Maronpot, Makoto Shibutani, Toshinori Yoshida
J. Toxicol. Sci., Vol.43, No.10, 611-621, 2018

PAGE TOP