The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.48, No.3, 109-178, 2023

Haixu Wang, Yan Li, Chuang Liu, Tianxiang Lu, Qian Zhai, Hongna Wang and Jianfang Zhang
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.3, 109-119, 2023
Qian Tang, Kazumi Takashima, Wen Zeng, Hiromu Okano, Xinyu Zou, Yasunori Takahashi, Ryota Ojiro, Shunsuke Ozawa, Mihoko Koyanagi, Robert R. Maronpot, Toshinori Yoshida and Makoto Shibutani
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.3, 121-137, 2023
Run Wang, Pengfei Liu, Fan Li and Hui Qiao
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.3, 139-148, 2023
Ayano Hasegawa, Takahiro Sasaki, Jahidul Islam, Takashi Tominaga, Tomonori Nochi, Kenshiro Hara and Kentaro Tanemura
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.3, 149-159, 2023
Misaki Hatano, Shunichi Hatamiya, Masatsugu Miyara and Yaichiro Kotake
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.3, 161-168, 2023
Ryuichi Kambayashi, Hiroko Izumi-Nakaseko, Ai Goto, Yoshinori Takei, Akio Matsumoto, Ulrike Lorch, Jörg Täubel and Atsushi Sugiyama
J. Toxicol. Sci., Vol.48, No.3, 169-178, 2023

PAGE TOP