The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 33, No. 3, 251-388, 2008

Makoto Enomoto, William J. Tierney, Kohsuke Nozaki
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.3, 251-267, 2008
Takahiro Nakazawa, Misao Kurokawa, Kazuya Kimura, Akihiro Wakata, Shigeru Hisada, Tadashi Inoue, Fumio Sagami, Shawn M. Heidel, Koji Kawakami, Kazutoshi Shinoda, Hiroshi Onodera, Yuji Kumagai, Yasuo Ohno, Nobuyuki Kawamura, Tsuneyoshi Yamazaki, Tohru Inoue
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.3, 277-282, 2008
Mayumi Ishizuka, Tsutomu Tanikawa, Kazuyuki D. Tanaka, Min Heewon, Fumie Okajima, Kentaro Q. Sakamoto, Shoichi Fujita
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.3, 283-291, 2008
Kenji Sugibayashi, Hiroaki Todo, Eriko Kimura
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.3, 293-298, 2008
Ena Lee, Hee Jin Kim, Ji Young Im, Jeonga Kim, Hyeyoung Park, Ju Young Ryu, Jaewon Lee, Keun Aee Shim, Kee Kyung Jung, Soon Young Han, Byung Mu Lee, Seung Hee Kim, Hyung Sik Kim
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.3, 299-306, 2008
Masahiro Mochizuki, Satomi Shimizu, Takahiro Kitazawa, Kazuhiko Umeshita, Ken Goto, Takashi Kamata, Ayumi Aoki, Kazuhisa Hatayama
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.3, 307-314, 2008
Mitsuyasu Tabo, Toshiko Hara, Sachiko Sone, Nobuyuki Shishido, Shino Kuramoto, Kounosuke Nakano, Hideko Onodera, Kazuya Kimura, Kazuko Kobayashi
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.3, 315-325, 2008
Hisao Ohbayashi, Kazunori Yamazaki, Shigetoshi Aiso, Kasuke Nagano, Shoji Fukushima, Hisayoshi Ohta
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.3, 327-338, 2008
Masayuki Heishi, Koji Hayashi, Junji Ichihara, Hironori Ishikawa, Takao Kawamura, Masaharu Kanaoka, Mutsuo Taiji, Toru Kimura
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.3, 339-347, 2008
Hiroaki Miida, Shingo Arakawa, Yukari Shibaya, Kumi Honda, Naoki Kiyosawa, Kyoko Watanabe, Sunao Manabe, Wataru Takasaki, Koichi Ueno
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.3, 349-361, 2008
George H. Tse, Maria H. Warner, W. Stephen Waring
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.3, 363-365, 2008
Yohei Miyamoto, Mariko Sano, John L. Haylor, A. Meguid El Nahas
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.3, 367-370, 2008
Takeshi Nagata, Tomoki Kimura, Hidemitsu Pan-Hou
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.3, 371-373, 2008
Tatsuya Honda, Katsuya Honda, Chisato Kokubun, Tomonari Nishimura, Mina Hasegawa, Atsuyuki Nishida, Toshihide Inui, Kazuyuki Kitamura
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.3, 375-380, 2008
Gaku Ichihara, Vincent Castranova, Akihiko Tanioka, Kun’ichi Miyazawa
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.3, 381-382, 2008
Atsuya Takagi, Akihiko Hirose, Tetsuji Nishimura, Nobutaka Fukumori, Akio Ogata, Norio Ohashi, Satoshi Kitajima, Jun Kanno
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.3, 382-384, 2008
Kenneth Donaldson, Vicki Stone, Anthony Seaton, Lang Tran, Robert Aitken, Craig Poland
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.3, 385-385, 2008
Atsuya Takagi, Akihiko Hirose, Tetsuji Nishimura, Nobutaka Fukumori, Akio Ogata, Norio Ohashi, Satoshi Kitajima, Jun Kanno
J. Toxicol. Sci., Vol.33, No.3, 386-388, 2008

PAGE TOP