The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 41, No. 5, 573-709, 2016

Shao-Jun Li, Yi-Ni Luo, Yong Li, Jing-Wen Chen, Yu-Huan Mo, Zong-Xiang Yuan, Shi-Yan Ou, Chao-Yan Ou, Yue-Ming Jiang, Xiang-Fa Deng
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.5, 573-581, 2016
Yasuhiro Tsubokura, Toshio Kobayashi, Yutaka Oshima, Naoki Hashizume, Makoto Nakai, Shozo Ajimi, Nobuya Imatanaka
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.5, 595-604, 2016
Keisuke Goda, Tadakazu Takahashi, Akio Kobayashi, Toshiyuki Shoda, Hideyuki Kuno, Shoichiro Sugai
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.5, 605-615, 2016
Yosuke Arima, Hiroaki Shiraishi, Atsushi Saito, Kanji Yoshimoto, Akira Namera, Ryosuke Makita, Kazuhiro Murata, Kazunori Imaizumi, Masataka Nagao
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.5, 617-625, 2016
Tadashi Itoh, Mifumi Kawabe, Takahiko Nagase, Katsumi Endo, Masafumi Miyoshi, Kazuro Miyahara
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.5, 637-644, 2016
Yusuke Fujii, Takeshi Funakoshi, Kana Unuma, Kanako Noritake, Toshihiko Aki, Koichi Uemura
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.5, 645-654, 2016
Shin Ohtani, Akira Ushiyama, Machiko Maeda, Kenji Hattori, Naoki Kunugita, Jianqing Wang, Kazuyuki Ishii
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.5, 655-666, 2016
Akifumi Eguchi, Hidenobu Miyaso, Chisato Mori
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.5, 667-675, 2016
Chieri Fujino, Yuki Tamura, Satoko Tange, Hiroyuki Nakajima, Seigo Sanoh, Yoko Watanabe, Naoto Uramaru, Hiroyuki Kojima, Kouichi Yoshinari, Shigeru Ohta, Shigeyuki Kitamura
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.5, 677-691, 2016
Mutsuko Hirata-Koizumi, Ryota Ise, Hirohito Kato, Takashi Matsuyama, Tomoko Nishimaki-Mogami, Mika Takahashi, Atsushi Ono, Makoto Ema, Akihiko Hirose
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.5, 693-700, 2016
Qiang Li, Rui Liu, Jianmin Zhao, Quanli Lu
J. Toxicol. Sci., Vol.41, No.5, 701-709, 2016

PAGE TOP