The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol.44, No.2, 73-131, 2019

Tadashi Hirata, Young-Man Cho, Isamu Suzuki, Takeshi Toyoda, Jun-ichi Akagi, Yasushi Nakamura, Satoshi Numazawa, Kumiko Ogawa
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.2, 73-81, 2019
Hiromasa Tsuyama, Hitomi Fujishiro, Seiichiro Himeno, Daigo Sumi
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.2, 83-92, 2019
Takeshi Tanaka, Kota Nakajima, Yasunori Masubuchi, Yuko Ito, Satomi Kikuchi, Maky Ideta-Ohtsuka, Gye-Hyeong Woo, Toshinori Yoshida, Katsuhide Igarashi, Makoto Shibutani
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.2, 93-105, 2019
Kana Unuma, Toshihiko Aki, Ayaka Yamashita, Ayaka Yoshikawa, Koichi Uemura
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.2, 107-112, 2019
Qingshu Li, Chunxia Gao, Hong Deng, Quancai Song, Li Yuan
J. Toxicol. Sci., Vol.44, No.2, 121-131, 2019

PAGE TOP