The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 36, No. 6, 695-861, 2011

Li Huang, Ren Huang, Xin-Ru Ran, Han-Ying Liu, Yu Zhang, Li-Jun Dai, Bing Li
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.6, 713-724, 2011
Yasumi Anan, Shinsuke Tanabe, Yasumitsu Ogra
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.6, 725-731, 2011
Yasuo Matsuzawa, Tatsuo Kawashima, Risa Yamazaki, Erika Yamaura, Tomohiko Makiyama, Hiromichi Fujino, Toshihiko Murayama
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.6, 733-740, 2011
Emi Satoh, Mitsutoshi Tsukimoto, Shuji Kojima
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.6, 741-750, 2011
Shingo Ogawa, Jun Onodera, Rika Honda, Ichiro Fujimoto
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.6, 751-762, 2011
Mai Hasumura, Toshio Imai, Young-Man Cho, Makoto Ueda, Masao Hirose, Akiyoshi Nishikawa, Kumiko Ogawa
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.6, 763-774, 2011
Keisuke Shimamoto, Hitomi Hayashi, Eriko Taniai, Reiko Morita, Masako Imaoka, Yuji Ishii, Kazuhiko Suzuki, Makoto Shibutani, Kunitoshi Mitsumori
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.6, 775-786, 2011
Kesavan K. Suresh, Santosh D. Bhosale, Hirekodathakallu V. Thulasiram, Mahesh J. Kulkarni
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.6, 787-796, 2011
Leila Seddik, Thierno Madjou Bah, Abdelkader Aoues, Miloud Slimani, Mohamed Benderdour
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.6, 797-809, 2011
Yoshihide Ueda, Masaru Tsuboi, Yasufumi Ota, Maki Makita, Takuya Aoshima, Madoka Nakajima, Isao Narama
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.6, 811-815, 2011
Naoyuki Takayama, Noriko Iwamoto, Daigo Sumi, Yasuhiro Shinkai, Toshiko Tanaka-Kagawa, Hideto Jinno, Yoshito Kumagai
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.6, 817-821, 2011
Ryosuke Nakamura, Ken-ichiro Inoue, Yuji Fujitani, Masako Kiyono, Seishiro Hirano, Hirohisa Takano
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.6, 823-827, 2011
Itaru Sato, Hiroaki Kudo, Shuji Tsuda
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.6, 829-834, 2011
Hiroshi Kuse, Tatsuya Ogawa, Norihiko Nakamura, Yoshihiro Nakayama, Ayumi Nakakarumai, Chiaki Komori, Yuichi Tsuda, Keita Matsushima, Atsushi Nakamura, Kazutoshi Tamura
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.6, 835-841, 2011
Takashi Toyama, Eiko Yoshida, Yasuhiro Shinkai, Yoshito Kumagai
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.6, 843-845, 2011
Gi-Wook Hwang, Ke Du, Tsutomu Takahashi, Akira Naganuma
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.6, 847-849, 2011
Gi-Wook Hwang, Katsunori Ryoke, Jin-Yong Lee, Tsutomu Takahashi, Akira Naganuma
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.6, 851-853, 2011
Tsutomu Takahashi, Shingo Nakashima, Takuro Masuda, Shigehiro Yoneda, Gi-Wook Hwang, Akira Naganuma
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.6, 855-857, 2011
Tsutomu Takahashi, Shohei Satake, Ken-ichiro Hirose, Gi-Wook Hwang, Akira Naganuma
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.6, 859-861, 2011

PAGE TOP