The Journal of Toxicological Sciences

Archive

Vol. 36, No. 2, 145-251, 2011

Alshaymaa A. El-Bahy, Lobna A. Kassem, Ola A. Heikal, Laila G. Mahran
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.2, 145-154, 2011
Yasuyuki Fujiwara, Hiroki Banno, Yasuhiro Shinkai, Chika Yamamoto, Toshiyuki Kaji, Masahiko Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.2, 155-161, 2011
Chen Chengzhi, Tang Yan, Cheng Shuqun, Jiang Xuejun, Qi Youbin, Xia Yinyin, Tang Qian, Tu Baijie
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.2, 163-171, 2011
Tomoki Kimura, Fumika Okumura, Akira Onodera, Tsuyoshi Nakanishi, Norio Itoh, Masakazu Isobe
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.2, 173-180, 2011
Hisakazu Sanada, Masashi Sekimoto, Ayaka Kamoshita, Masakuni Degawa
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.2, 181-190, 2011
Maki Tokumoto, Yasuyuki Fujiwara, Akinori Shimada, Tatsuya Hasegawa, Yoshiyuki Seko, Hisamitsu Nagase, Masahiko Satoh
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.2, 191-200, 2011
Hyung-Sub Kim, Seung Jun Kwack, Eui Sik Han, Tae Seok Kang, Seung Hee Kim, Soon Young Han
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.2, 201-210, 2011
Kazuhisa Hatayama, Yoshito Nishihara, Sayaka Kimura, Ken Goto, Daichi Nakamura, Atsushi Wakita, Yoshinaka Urasoko
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.2, 211-219, 2011
Tomoki Takeda, Midori Yamamoto, Masaru Himeno, Shinji Takechi, Tadatoshi Yamaguchi, Takumi Ishida, Yuji Ishii, Hideyuki Yamada
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.2, 221-229, 2011
Shinji Takechi, Shigeru Ito, Nobuhiro Kashige, Takumi Ishida, Tadatoshi Yamaguchi
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.2, 231-235, 2011
Kasim Abass Askar, A. Caleb Kudi, A. John Moody
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.2, 237-241, 2011
Koichi Akiyama, Junichi Tone, Masaaki Okabe, Sogo Nishimoto, Takuya Sugahara, Yoshimi Kakinuma
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.2, 243-246, 2011
Joon-Woo Kim, Kwang-Hyeon Chang, Tomohiko Isobe, Shinsuke Tanabe
J. Toxicol. Sci., Vol.36, No.2, 247-251, 2011

PAGE TOP