The Journal of Toxicological Sciences

Top 10 papers by download from our web site


June 2021

1. 144 times
Fasudil alleviates acetaminophen-induced liver injury via targeting Rhoa/ROCK signal pathway
Xiwen Ren, Tong Meng, Xingbin Ren, Xiaoyu Li, Lin Lu
J. Toxicol. Sci., 46: 255-262

2.135 times
Mechanisms of CCl4-induced liver fibrosis with combined transcriptomic and proteomic analysis
Shu Dong, Qi-Long Chen, Ya-Nan Song, Yang Sun, Bin Wei, Xiao-Yan Li, Yi-Yang Hu, Ping Liu, Shi-Bing Su
J. Toxicol. Sci., 41: 561-572

3.134 times
Understanding dabs: contamination concerns of cannabis concentrates and cannabinoid transfer during the act of dabbing
Jeffrey C. Raber, Sytze Elzinga, Charles Kaplan
J. Toxicol. Sci., 40: 797-803

4.129 times
Macrophage differentiation induced by PMA is mediated by activation of RhoA/ROCK signaling
Lifeng Yang, Fan Dai, Lian Tang, Yulan Le, Wenjuan Yao
J. Toxicol. Sci., 42: 763-771

5.119 times
Activation of PTP1B/EGFR signaling and cytotoxicity during combined exposure to ambient electrophiles in A431 cells
Yumi Abiko, Kohki Kurosawa, Hiroto Yamakawa, Yoshito Kumagai
J. Toxicol. Sci., 46: 177-185

6.104 times
A 28-day repeated oral dose toxicity study of enniatin complex in mice
Hiromu Okano, Toshiya Okamura, Yasunori Takahashi, Kazumi Takashima, Ryota Ojiro, Qian Tang, Meilan Jin, Satomi Kikuchi, Bunichiro Ogawa, Toshinori Yoshida, Tomoya Yoshinari, Makoto Shibutani
J. Toxicol. Sci., 46: 157-165

7.101 times
Similar frequency and signature of untargeted substitutions induced by abasic site analog under reduced human APE1 conditions
Tetsuya Suzuki, Yuri Katayama, Yasuo Komatsu, Hiroyuki Kamiya
J. Toxicol. Sci., 46: 283-288

7.101 times
Central inhibition prevents the in vivo acute toxicity of harmine in mice
Yang Lv, Hongyu Liang, Jun Li, Xiuxiu Li, Xiaohui Tang, Songyu Gao, Hao Zou, Jing Zhang, Mei Wang, Liang Xiao
J. Toxicol. Sci., 46: 289-301

9.98 times
Involvement of nitrosative stress cytotoxicity induced by CdTe quantum dots in human vascular endothelial cells
Yujie Huang, Xiaozhuan Li, Yahong Wu, Qingwei Zhao, Mingzhu Huang, Xingguang Liang
J. Toxicol. Sci., 46: 273-282

10.97 times
Hypoalgesia and recovery in methylmercury-exposed rats
Yo Shinoda, Yuta Yamada, Eiko Yoshida, Tsutomu Takahashi, Yayoi Tsuneoka, Komyo Eto, Toshiyuki Kaji, Yasuyuki Fujiwara
J. Toxicol. Sci., 46: 303-309


The Journal of Toxicological Sciences (J. Toxicol. Sci.) published by The Japanese Society of Toxicology