The Journal of Toxicological Sciences

Top 10 papers by download from our web site


May 2021

1. 125 times
Determination of spatial mercury concentration by laser ablation-inductively coupled plasma mass spectrometry
Makiko Iwase, Yu-ki Tanaka, Noriyuki Suzuki, Yasumitsu Ogra
J. Toxicol. Sci., 46: 193-198

1. 125 times
Salvianolic acid B attenuated cisplatin-induced cardiac injury and oxidative stress via modulating Nrf2 signal pathway
Zhenjian Lin, Yuyan Bao, Bing Hong, Yangyang Wang, Xiaomin Zhang, Yaping Wu
J. Toxicol. Sci., 46: 199-207

3. 121 times
Cadmium induces plasminogen activator inhibitor-1 via Smad2/3 signaling pathway in human endothelial EA.hy926 cells
Takato Hara, Miki Sakuma, Tomoya Fujie, Toshiyuki Kaji, Chika Yamamoto
J. Toxicol. Sci., 46: 249-253

4. 116 times
Enhancing between-facility reproducibility of the SH test as an in vitro skin sensitization test by the improved test method
Noriyasu Imai, Midori Takeyoshi, Sakiko Aizawa, Mika Tsurumaki, Masaharu Kurosawa, Akemi Toyoda, Maki Sugiyama, Kaoru Kasahara, Morihiko Hirota, Shinichi Ogata
J. Toxicol. Sci., 46: 235-248

5. 115 times
Exposure to diesel exhaust during fetal period affects behavior and neurotransmitters in male offspring mice
Satoshi Yokota, Nozomu Moriya, Mari Iwata, Masakazu Umezawa, Shigeru Oshio, Ken Takeda
J. Toxicol. Sci., 38: 13-23

6. 108 times
The role of endoplasmic reticulum stress in renal damage caused by acute mercury chloride poisoning
Yuxin Zhong, Baoqiang Wang, Shan Hu, Tingting Wang, Yumiao Zhang, Jinling Wang, Yuqing Liu, Hongxia Zhang
J. Toxicol. Sci., 45: 589-598

7. 107 times
Curcumin promotes cholesterol efflux by regulating ABCA1 expression through miR-125a-5p/SIRT6 axis in THP-1 macrophage to prevent atherosclerosis
Chao Tan, Lan Zhou, Weinong Wen, Nan Xiao
J. Toxicol. Sci., 46: 209-222

8. 99 times
Dose- and time-dependent systemic adverse reactions of sodium carboxy methyl cellulose after intraperitoneal application in rats
Chunguang Fan, Li Hou, Guoxi Che, Yanping Shi, Xiangdong Liu, Likui Sun, Wensi Jia, Fuyu Zhu, Zenglin Zhao, Ming Xu, Xiaoxiao Gai, Chenghu Liu
J. Toxicol. Sci., 46: 223-234

8. 99 times
Microphysiological systems in early stage drug development: Perspectives on current applications and future impact
Anna K. Kopec, Ryuji Yokokawa, Nasir Khan, Ikuo Horii, James E. Finley, Christine P. Bono, Carol Donovan, Jessica Roy, Julie Harney, Andrew D. Burdick, Bart Jessen, Shuyan Lu, Mark Collinge, Ramin Banan Sadeghian, Mazin Derzi, Lindsay Tomlinson, John E. Burkhardt
J. Toxicol. Sci., 46: 99-114

10. 98 times
Mechanisms of CCl4-induced liver fibrosis with combined transcriptomic and proteomic analysis
Shu Dong, Qi-Long Chen, Ya-Nan Song, Yang Sun, Bin Wei, Xiao-Yan Li, Yi-Yang Hu, Ping Liu, Shi-Bing Su
J. Toxicol. Sci., 41: 561-572


The Journal of Toxicological Sciences (J. Toxicol. Sci.) published by The Japanese Society of Toxicology